Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
        FOLKLOR  İNSTİTUTU

 
 
Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR
Sayğac
free counters
 

Hasilova Gülsümxanım Atabala qızı

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin böyük elmi işçisi

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

•  18.03.1965-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub

•  1982-ci ildə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 158 saylı orta məktəbi bitirib

•  1987-ci ildə BDU bitirib

Əmək fəaliyyəti

•  1987-ci ildən 2000-ci illərdə M.F.Axundov adına Milli kitabxanasında elmi tədqiqat şöbəsində böyük redatkor vəzifəsində çalışmışdır.

•  2007-ci ildən AMEA Folklor institutunun “Azərbaycan folklor” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışıb.

•  2012-ci ildən “ Folklor və yazılı ədəbiyyat ” şöbəsində elmi işçi vəzifəsində çalışır.
•  2014-cü ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük elmi işçi vəzifəsində çalışır

 

MƏQALƏLƏR

 

1.  Motiv Akademi Aziza Ceferzadenin araştırmalarında masal turu. 2011, səh. 251-255.

2.  Kitabi “Dədə Qorqud”un avropa dillərində tərcümə tarixi /Azərbaycan Folkoru Avropa svilizasiyası mövzusunda elmi praktiki kontekstində konfransın materialları. 2011, səh. 80-89.

3.  Qafqazda yaz-təqvim mərasimləri Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında / Beynəlxalq simpoziumu Qafqaz xalqlarının fokloru və lingvakultuologiyası materiallar. 2012, səh. 101-106.  

4. Əzizə Cəfərzadənin tədqiqatlarında Novruz adət-ənənələri, məqalə -Təzadlar, №24, 05.03. 2013; №25, 07.03.2013 s. 11, s.15
5. Yazılı ədəbiyyata Türk nağıllarının təsiri (Ə.Cəfərzadənin yaradıcılığı əsasında), məqalə - Ortak Türk Güeçmişinden Ortak Türk Geleceğine, 3 aralık 2012
6. Qafqazda yaz-təqvim mərasimləri(Ə.Cəfərzadə tədqiqatında), məqalə -Qafqaz xalqlarının folkloru və linqvo-kulturologiyası mövzusunda beynəlxalq elmi konfrans, Tiflis, 2012, s. 154-158
7. Tarixi roman və folklor, məqalə - Folklor və tariximiz mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları, 19-20 noyabr, 2012 s. 86-93
8. Əzizə Cəfərzadənin bədii yaradıcılığı və xalq ədəbiyyatı (romanları əsasında), məqalə - Folklor və yazılı ədəbiyyat, Bakı, 2013 s. 129-159
9. Фольклоризмы в произведениях Азизы Джафарзаде, məqalə -Литература и художественная культура тюркских народов в контексте восток- запад, Казань, 2014 стр. 522-526
10. Kadın yazar Aziza Ceferzadenin araştırmalarında ana karakteri, məqalə - XXVI Uluslararası Kibatek Edebiyat Sepozyumu Edebiyatta kadın, 28-29 Nisan, 2014, İstanbul-Türkiye s. 313-320
11. Обычаи и традиции Новруза в исследованиях Азизы Джафарзаде, məqalə - Народна творчiсть та етнологiя. НАНУ, İМФЕ iм. М.Т. Рильського.-К.,2014. s.62-68
12. Əzizə Cəfərzadə və Azərbaycan qadın aşıqları, məqalə - Dədə Qorqud. Elmi-ədəbi toplu, I. Bakı, Nurlan, 2014 s.61-69
13. Язык художественных произведений Азизы Джафарзаде, məqalə - Вестник Казахского Национального Университета им. Ал-Фараби, № 4, 2015
14. Ezize Ceferzadenin romanlarında oyun ve oyuncaklar, məqalə - I. Uluslararası Türk dünyası çocuk oyun ve oyuncakları kurultayı 14-17 Mayıs/Eskişehir 2015, s. 417-421
15. İnanç, ritüel ve efsunlar(E.Ceferzadenin yaratıcılığında), məqalə - Altay toplulukları sempozyumu. Din ve inanç ritüelleri. Dil ve tarih meseleleri. 20-22 Temmuz 2015/Antalya
16. Əzizə Cəfərzadənin bədii nəsrində bayatı mətnləri, məqalə - Şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. 2014, № 4
17. Bəxtiyar Vahabzadə və mərasim folkloru, məqalə - “Kaspi” qəzeti 03.09.2015
18. Füzuli yaradıcılığı “Folklor və yazılı ədəbiyyat” kontekstində (Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında), məqalə - Sivilizasiya, 1. 2016, s. 40-44
19. Əzizə Cəfərzadə romanlarında mahnı mətnləri, məqalə - Filologiya məsələləri,1. 2016

20. Füzuli yaradıcılığı “Folklor və yazılı ədəbiyyat” kontekstində (Əzizə Cəfərzadə tədqiqatında) məqalə Sivilizasiya jurnalı, №1, Bakı Avrasiya Universiteti, 2016, s.40-44
21. Əzizə Cəfərzadə romanlarında mahnı mətnləri məqalə Filologiya məsələləri №1, “Elm və təhsil”, 2016, s.287-292

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2017.