Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
        FOLKLOR  İNSTİTUTU

 
 
Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Araşdırmalar
Dissertasiyalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR
Sayğac
free counters
 

FİDAN ATAKİŞİ qızı QASIMOVA

“Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsinin aparıcı elmi işçisi

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

•  07.03.1979-cu ildə Gürcüstanın Tbilisi şəhərində anadan olub.

•  1996-cı ildə Naxçıvan şəhər 10 saylı orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib.

•  1996-2000-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsində təhsil alıb

•  2000-2002-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura fakültəsində təhsil alıb, oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

•  2002-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Naxçıvan Filialında laborant

•  2003-cü ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda müəllim

•  2004-cü ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor laboratoriyası” şöbəsində böyük laborant

•  2006-cı ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində kiçik elmi işçi

•  2011-ci ildə AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor nəzəriyyəsi” şöbəsində elmi işçi

•  2012-ci ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində böyük elmi işçi

•   2016-cı ildən AMEA Folklor İnstitutunun “Folklor və yazılı ədəbiyyat” şöbəsində aparıcı elmi işçi

ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ADI

•  2012, fil.ü.f.d. “Azərbaycan folklorunda mədəni qəhrəman və onun transformasiya formaları”

MƏQALƏLƏRİ

1. Arxaik folklorda mifoloji qəhrəman tipləri. AMEA-nın Xəbərləri (Humanitar elmlər seriyası). № 2-4. Bakı, “Elm”, 2006. s. 291-299.
2. Şamanizm qədim türklərin dünyagörüşü, dini inanclar sistemi kimi //“Dədə Qorqud” jurnalı. № 21. Bakı, “Səda”, 2006/4, s. 86-95.
3. Türk totemizminin mənşəyi və mahiyyəti //“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” IV uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, “Səda”, 2006, s. 98-101.
4. Hunların mədəni-sosial həyatı, adət-ənənələri və inancları haqqında //Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. № 23. Bakı, “Nurlan”, 2007, s.162-172.
5. Qədim türk xalqlarında arxaik mifoloji inanc formaları //Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər. № 24. Bakı, “Nurlan”, 2007, s. 106-114.
6. Əski türk etnik mədəniyyətinin inkişafında göytürklərin rolu //“Dədə Qorqud” jurnalı. № 25. Bakı, “Nurlan”, 2007/4, s. 78-85
7. Türk mifologiyasında ilkin əcdad kultları və onların tarixi-mifoloji mənşəyi //“Ortaq türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” V uluslararası folklor konfransının materialları. Bakı, “Səda”, 2007, s. 239-242.
8. Türk mitolojisində tanrı adlarının etimolojisi üzerine //Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı. Din eğitimi araşdırmaları dergisi. №19. İstanbul, 2008, s.121-131.
9. Mədəni qəhrəman və demiurqların tayfa başçısı, sərkərdə, ata və övliya obrazlarına transformasiyası //Folklorşünaslıq məsələləri (VIII buraxılış). Bakı, “Elm və təhsil”, 2010, s. 113-131.
10.Mədəni qəhrəmanlar miflərin əsas personajları kimi //Filologiya məsələləri. Bakı “Elm və təhsil”, 2010, №7, s. 333-344.
11. Сущность и функции культурного героя-демиурга в мифологии, məqalə -Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Серия «Филология. Социальные коммуникации». Том 25 (64). № 3, ч. 1. 2012 г. c. 214-218
12. Məzhəkə tamaşaları və onların mənşəyinə dair , məqalə - AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ədəbiyyatı Muzeyi. Xalq oyunları və meydan tamaşaları mədəniyyəti: klassik irs və müasirlik. Respublika konfransının materialları. Bakı., 2012, s. 174-178.
13.Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi, kitab - Bakı, “Nurlan”, 2012, 164 səh.
14. Nizami Gəncəvinin əsərlərində xalq adət-ənənələri və inanclarının bədii əksi, məqalə - “Dədə Qorqud” jurnalı. B., 2012/2, s.63-70.
15. Folklorun mifologiyadan yazılı ədəbiyyata qədərki inkişaf yolu, məqalə -“Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər” (qırxıncı ki-tab). Bakı, “Elm və təhsil”, 2012, 168 səh. səh 61-70.
16. Əhməd Cavad lirikasında Novruz , məqalə - Azad Azərbaycan qəzeti. 05 mart, 2013-cü il. №32. s. 7.
17. Firidun bəy Köçərlinin folklorşünaslıq görüşləri, məqalə - “Dədə Qorqud”. Elmi-ədəbi toplu. Bakı., 2013/2, s. 95-103.
18. Firidun bəy Köçərlinin folklorşünaslıq görüşləri, məqalə - Firidun bəy Köçərli: şifahi və yazılı ədəbiyyat, Bakı, “Nurlan”, 2013, 180 səh. s. 44-55. kitabın tərtibçilərindən biri və iştirakçısı
19. Eposşünaslıq: problemlər, mülahi-zələr. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, 256 səh. kitabın tərtibçilərindən biri
20. Folklor və klassik ədəbiyyat, məqalə - Folklor və yazılı ədəbiyyat. Bakı, “Nurlan”, 2013, 236 səh. kitabın tərtibçilərindən biri və iştirakçısı.
21. “Qarabağ folkloru: problemlər, perspektivlər”. Bakı, “Nurlan”, 2013, 372 səh. kitabın tərtibçisi
22. Kamran Əliyev – 60. Bakı, “Nurlan”, 2014, 154 səh. kitabın tərtibçisi.
23. Nizami Gencevi eserlerinde kadın karakterleri, məqalə - Edebiyatta kadın. XXVI Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu. İstanbul – Türkiye, 2014. səh-321-329, 472 s.
24. Folklor janrı kimi məzhəkə tamaşaları , məqalə - “Ümumtürk kontekstində Qarabağ xalq oyunları və meydan tamaşaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, “Zərdabi LTD” MMC, 2014. 520 səh. səh. 167-174. kitabın tərtibçisi və iştirakçısı.
25. Mifoloji personajların müxtəlif folklor mətnlərinə transformasiyası , məqalə - Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri / Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfransın materialları: 2 hissədə, II hissə. Bakı: Mütərcim, 2015, 516 səh. səh. 100-103.
26. Связи классической Азербайджанской литературы с фольклором, məqalə - Т65 Традиционная культура народов Поволжья: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием (10-12 февраля 2015 г.). – Казань: Ихлас, 2015. – 733 с. səh. 293-300
27. Çocuk oyunlarının çocuklara milli kültürel değerlerin aşılanmasında, onların ahlak ve eğitiminin gelişmesinde rolü, məqalə - Türkiye (Eskişehir). I Uluslararası Türk dünyası çocuk oyun ve oyuncakları kurultayı. 14-17 mays 2015. səh. 475-480
28. Folklor və onun toplanması məsələləri, məqalə - Filologiya məsələləri. №5. Bakı, “Elm və təhsil”. 2015. səh. 356-362.
29. Eski Türklerde ilk inanç formları ve şamanizm , məqalə - ALTAY TOPLULUKLARI. Din ve İnanç Ritüelleri - Dil ve Tarih Meseleleri. 20-22 Temmuz 2015, Antalya, Türkiye. Uluslararası sempozyum
30. Eski Türklerde Şamanizmin Karşılaştırmalı İzahı, məqalə - “III Uluslararası Halk Kültürü” Sempozyumu (08-10 Ekim, 2015). TC.Kazan Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü Kültür Yayınları. Ankara 2015. səh.383-389.
31. Naxçıvan folklor örnəklərinin xarakterik cəhətləri (Şərur nümunələri əsasında), məqalə - Tarixi İpək Yolu Və Naxçıvanın İqtisadi-Mədəni Əlaqələrinin İnkişafı Məsələləri Mövzusunda Beynəlxalq İpək Yolu Konfransı. Naxçıvan şəhəri 15-17 oktyabr, 2015.
32. Dede Korkut ve Kelt Druidleri, məqalə - III Uluslararası Türk Dünyası Kongresi. Dede Korkut ve Türk Dünyası” Sempozyumu (19-23 Ekim 2015, Türkiye, İzmir)
33. Nizami Gencevi Şiirlerinin Sözlü Edebiyat Birikimleri Aracılığıyla Çocuk Ve Gençlerin Yetişmesinde Rolü, məqalə - II Uluslararası Çocuk ve Gençlik edebiyyatı (23-24 oktyabr 2015) Sempozyumu. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarlar Birliği. İstan¬bul, 2015. səh. 398-405.
34. Iğdır Folklor Unsurlarının Karakteristik Özellikleri, İnançlar Ve Onların Mitolojik Esası, məqalə - “Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır” (05-07 noyabr 2015) Uluslararası Sempozyumu.
35. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında folklor ünsürləri, məqalə - Filologiya məsələləri. №8. Bakı, “Elm və təhsil”. 2015. səh. 313-317.
36. Dədə Qorqud və druidlərin ortaq cəhətləri, məqalə - Filologiya məsələləri. №9. Bakı, “Elm və təhsil”. 2015
37. Qədim türk və kelt xalqlarında şamanizm, məqalə - Bakı Avrasiya Universiteti. “Sivilizasiya” jurnalı. Bakı, 2015. № 8. səh.41-48.

38. Türk Mitolojik Metinlerin-de, İlk İnançlarda Kadın (Şaman, Ecdad, Demiurg gibi). V Uluslararası Canik Sempozyumu: “Geçmişten Günümüze Şehir ve Kadın (01 – 03 aprel, 2016. Samsun)” I cilt, s. 81-89. 2016. Samsun.
39. Yozgatta Halk Kültürü Ve Onda Eski Türk Folkloru-nun İzleri. I Uluslararası Bozok Sempozyumu. (05-07 may, 2016. Yozgat). III cild. s. 323-330.
40. Yunus Emre İrsinin Azerbaycanda Öğrenilmesi. II Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu (13-14 may, 2016. Ordu). s. 111-118. Ordu Olay Matbaası.
41. Qədim türk mədəniyyəti və islam coğrafiyasında güləş. “İslam Coğrafiyasında və Azərbaycanda Xalq Oyunları və Meydan Tamaşaları” Beynəlxalq Simpoziumu (15-16 iyul 2016-cı il, Bakı). s.127-133.
42. Erzincan halk edebiyatının özellikleri. Uluslararası Erzincan Sempozyumu (28 senyabr - 01 oktyabr, 2016, Türkiyə, Ərzincan).
43. Sözlü halk kültüründe gençlik ve ahlak. Uluslararası Gençlik ve ahlak Sempozyumu (06-08 oktyabr, 2016. Türkiyə, Sinop). İkizler Matbaası, Sinop, 2016 s. 378-388.
44. Turizmin Gelişmesinde Folklorun Rolü. II Rize Turizm Sempozyumu. (04-06 noyabr, 2016. Türkiyə, Rizə).

           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008-2017.