Baş səhifə
   
 
STRUKTUR
Direktor
Elmi işlər üzrə direktor müavini
Ümumi işlər üzrə direktor müavini
Elmi katib
 
HAQQIMIZDA
İnstitutun tarixi
İnstitutun elmi şurası
 
ŞÖBƏLƏR
Klassik folklor şöbəsi
Türk xalqları folkloru şöbəsi
Dədə Qorqud şöbəsi
Aşıq yaradıcılığı şöbəsi
Mifologiya şöbəsi
Cənubi Azərbaycan şöbəsi
Müasir folklor şöbəsi
Mərasim folkloru şöbəsi
Folklor və yazılı ədəbiyat şöbəsi
Folklorun toplanması və sistemləşdirilməsi şöbəsi
Musiqi folkloru şöbəsi
Təhsil şöbəsi
Folklor fondu
Azsaylı xalqların folkloru şöbəsi
Şəki bölməsi
Qazax-Borçalı bölməsi
Xarici əlaqələr bölməsi
Redaksiya-nəşr bölməsi
"Qorqud" folklor ansamblı
Folklor studiyası
Kadrlar şöbəsi
Mühasibatlıq
 
ELMİ İSTİQAMƏT
Dissertasiya Şurası
Araşdırmalar
İnnovasiya
Avtoreferatlar
Kitabxana
Qanunvericilik
Simpoziumlar
 
LAYİHƏLƏR
Azərbaycan Folklor Antologiyası
Azərbaycan Folkor Külliyyatı
Güney Azərbaycan folkloru
Qarabağ folkloru
   
Video
Arxiv
Saytın xəritəsi
Bizimlə əlaqə
   
 
LİNKLƏR


Sayğac
free counters
 
ARAŞDIRMALAR

MUXTAR KAZIMOĞLU

FOLKLOR HƏM KEÇMİŞ, HƏM DƏ BU GÜNDÜR


MUXTAR KAZIMOĞLU

FOLKLORDA OBRAZIN İKİLƏŞMƏSİ


MUXTAR KAZIMOĞLU

Epos. Nəsr. Problemlər.


MUXTAR KAZIMOĞLU

                                      SƏNƏT QAYĞILARI  

МУХТАР КАЗЫМОГЛЫ  

ГЕНЕЗИС И ПОЭТИКА СМЕХА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ  


MUXTAR KAZIMOĞLU

GÜLÜŞÜN ARXAİK KÖKLƏRİ


MUXTAR KAZIMOĞLU  

PORTRETLƏR


MUXTAR KAZIMOĞLU  KAMRAN ƏLİYEV

Eposun poetikası: "Dədə Qorqud" və "Koroğlu"


KAMRAN ƏLİYEV

Tənqidin poetikası


KAMRAN ƏLİYEV

Ədəbiyyatşünaslıq və ədəbiyyatşünaslar


KAMRAN ƏLİYEV

ƏDƏBİYYAT TARİXİNƏ BİR BAXIŞ


Qəzənfər  PAŞAYEV - 75


ƏBÜLFƏZ ƏZİMLİ

ROMANTİZMDƏN EPOSA: TƏDQİQİN KAMRAN ƏLİYEV AYDINLIĞI


Hənəfi ZEYNALLI

Azərbaycan Atalar sözü


QARA NAMAZOV

OZAN-AŞIQ SƏNƏTİNİN TARİXİ


NİZAMİ MURADOĞLU

Yaşayan Cavidlər


AŞIQ MUSA

ƏSƏRLƏRİ


HÜSEYN İSMAYILOV

Folklorda Ağrı dağı obrazı və erməni saxtakarlığının mənəvi-ideoloji mahiyyətinə dair


HUSEYN İSMAYILOV

The character Agri dag (Agri Mountain) in folklore and about the spiritual-ideological essence of Armenian falsification


HÜSEYN İSMAYILOV

Göyçə aşıqları və el şairləri


RAMİL ƏLİYEV

Riyazi mifologiya


RAMİL ƏLİYEV

Türk mifoloji düşüncəsi və onun epik transformasiyaları
(Azərbaycan mifoloji mətnləri əsasında)


Ramil Əliyev

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı


SEYFƏDDİN RZASOY

Azərbaycan folkorşünaslıq tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı


SEYFƏDDİN RZASOY

MİFOLOGİYA VƏ FOLKLOR: NƏZƏRİ - METODOLOJİ KONTEKST


SEYFƏDDİN RZASOY

Oğuz mifologiyası


Nizami və folklor


MAARİFƏ HACIYEVA
MEHMET RIHTIM

Folklor və təsəvvüf ədəbiyyatı sözlüyü


AXISQA TÜRK FOLKLORU

TAHİR ORUCOV

Qaravəlli janrının poetikası


YAQUT BAHADURQIZI

Aşıq Əhmədin yaradıcılığı


TOFİQ HACIYEV

“DƏDƏ QORQUD KİTABI”: TARİXİMİZİN İLK YAZILI DƏRSLİYİ


ƏZİZ ƏLƏKBƏRLİ

Qərbi Azərbaycanın dialektoloji lüğəti


RAMİL ƏLİYEV

Sabaha məktublar


VƏFA İBRAHİMOVA

Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcümə məsələləri


 ƏLİ KƏRİMBƏYLİ

“Altın-Arığ” bahadırlıq eposunun Söyləyici-Xayçılar


ƏLİ KƏRİMBƏYLİ

“Altın-Arığ”eposunda birinci nəslin nümayəndəsi-Pis-Tumzux-Plö-Xarın-Xuu-İney Kurbijekov variantında


ƏLİ KƏRİMBƏYLİ

Xakas Folkloru və “Altın-Arığ” dastanı


AĞAVERDİ XƏLİL

MƏHƏRRƏM CƏFƏRLİ

Azərbaycan dastanlarının struktur poetikası


AŞIQ TALIB

Könlüm Vətən arzular


ŞAİR NƏBİ BORÇALI

AŞIQ GÜLABI

MƏN OLMAYANDA


AŞIQ ƏŞRƏF QƏNİ

Buludlar ağlayır


XƏYALƏ ƏLİYEVA

Məhəmmədhüseyn Təhmasibin folklorşünaslıq fəaliyyətiFƏXRƏDDİN SALİM (BAXŞƏLİYEV)

MİLLİ YADDAŞ SİSTEMİNDƏ ÜRFAN VƏ TƏSƏVVÜF


“KOROĞLU” DASTANI
(Əli Kamali arxivindəki variantlar)

ƏLİ ŞAMİL

Uyğur, Qaqauz, Quzey Qafqaz türklərinin folkloru və ədəbiyyatıƏZİZƏ ŞAMİL
ƏLİ ŞAMİL

Aşıq İsgəndər AğbabalıBəxtiyar TUNCAY

AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN ƏSKİ MİFİK TƏSƏVVÜRLƏRİNİN, FOLKLORUNUN VƏ BƏZİ ADƏTLƏRİNİN “BİLQAMIS” DASTANINDAKI İZLƏRİ


Aynur BABƏK

Azərbaycan folklorunda su ilə bağlı inamlar


Təqvim mifləri və NovruzSönməz ABBASLI

Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri


Fidan QASIMOVA

Türk mifologiyasında mədəni qəhrəman problemi

Şəki folklor mühiti


Səbinə İSAYEVA

Aşıq Şəmşirin poetikası


NİZAMİ MURADOĞLU

SÖZÜN MƏMMƏD ARAZ ZİRVƏSİ


Aşıq Mustafa Şıxlınski

Ceyranım


Ələddin Dəmirçi

Sən kövrəlmə, mən kövrəlim


Hacalı NӘCӘFOĞLU 

Azәrbaycanda vә Türkiyәdә TÜRKÜN SÖZÜ


Asif Hacıyev

Nigar HƏSƏNOVA

YEVLAX ŞİVƏLƏRİNİN LEKSİKASI


ZÜMRÜD MƏNSİMOVA

ZAQATALA AŞIQ MÜHİTİ


AĞAVERDİ XƏLİL

FOLKLOR VƏ DÖVLƏTÇİLİK


CƏLAL BƏYDİLİ (MƏMMƏDOV)

İSTİQBAL XALQ ƏDƏBİYYATININDIR...


DƏDƏ QORQUD GÜNÜ XIV Elmi Sessiyanın materialları

MAARİFƏ HACIYEVA 

ƏDƏBİ QAYNAQLARƏzizxan Tanrıverdi

“KOROĞLU”NUN ŞEİR DİLİ


Mətanət Yaqubqızı

Azərbayca n folklorunda tolerantlıq və multikulturalizm


Sərxan Xavəri

Milli mədəniyyət sistemində poetik təsəvvüf kodu


Hikmət Quliyev

Müdrik Qoca arxetipinin semantik strukturu və paradiqmaları


Səfa Qarayev

Mifoloji xaos: strukturu və poetikası


Qumru Şəhriyar
M.F.Köprülüzadə və onun "Dədə Qorqud kitabı"na aid qeydlər əsəri"
Türk folkloru dünya ailmlərinin gözü ilə

ALTAY DASTANLARI VƏ ƏFSANƏLƏRİ  


Nailə Əskər
AŞIQ NƏSİBİN YARADICILIQ YOLU

CEYHUN HACIBƏYLİ – 125

DƏDƏ QORQUD GÜNÜ
XV Elmi Sessiyanın materialları

ƏL İ ŞAMİL
ÇILDIRLI АŞIQ İRFANİ

ƏMİN ABİD
AZƏRBAYCAN TÜRKLƏRİNİN ƏDƏBİYYATI TARİXİ

EPOS VƏ ETNOS
Beynəlxalq Elmi Konfransın
M A T E R İ A L L A R I

ÇAĞDAŞ FOLKLOR: PROBLEMLƏR, PERSPEKTİVLƏR  

FOLKLOR VƏ DÖVLƏTÇİLİK DÜŞÜNCƏSİ ( I kitab)

İLHAMƏ QƏSƏBOVA
XX ƏSR QAZAX AŞIQ MÜHİTİ

İSLAM COĞRAFİYASINDA VƏ AZƏRBAYCANDA XALQ OYUNLARI VƏ MEYDAN TAMAŞALARI

Nailə Rəhimbəyli
Rast ladına əsaslanan aşıq havalarının təhlili

Nailə Rəhimbəyli
Segah və Şur ladlarına əsaslanan aşıq havalarının təhlili

NURİDƏ ZABİT QIZI
FUNKSİONAL- SEMANTİK BAXIMDAN OCAQLAR VƏ PİRLƏR

Ramazan Qafarlı
Mifologiya


Əziz Ələkbərli, Elbrus Qaraqoyunlu

Türkmənşəli erməni soyadları


Ramazan Qafarlı

Uşaq folklorunun janr sistemi və poetikası

ATİF İSLAMZADƏ

OĞUZ EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ QAZAN XAN OBRAZININ MİFOLOJİ STRUKTURU


AYNUR İBRAHİMOVA

AZƏRBAYCAN KOROĞLUŞÜNASLIĞI: TARİXİ VƏ İNKİŞAF MƏRHƏLƏLƏRİ
ATİF İSLAMZADƏ

OĞUZ EPİK ƏNƏNƏSİNDƏ QAZAN XAN OBRAZININ MİFOLOJİ STRUKTURU

Məleykə Məmmədova

Azərbaycan və Anadolu folklorunda oyun və tamaşalar


Arzu Məmmədova

Şair Məmmədhüseyn: həyatı, mühiti və yaradıcılığıAynur Fərəcova

“Kitabi-Dədə Qorqud”da qəhrəman və cəmiyyət


Aynur Qəzənfərqızı

Azərbaycan-qumuq folklor əlaqələri


Bəxtiyar Tuncay

Kurqanlarda yatan mifoloji təfəkkür və genetik tariximiz


Füzuli Bayat

Halay (fəlsəfi qaynağı və özəllikləri)


Pertev Naili Boratav

Türk folkloruna dair 100 sualVüsal Səfiyeva

Akademik Həmid Araslının folklorşünaslıq irsi 
RAMAZAN QAFARLI
MİFOLOGİYAFOLKLOR MİLLİ KİMLİK KONTEKSTİNDƏ mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın M A T E R İ A L L A R I


ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT: MİLLİ KİMLİK VƏ MƏNƏVİ ZƏNGİNLİK - I Kitab

ƏFZƏLƏDDİN ƏSGƏR
ETNOQONİK MƏTNLƏR VƏ SOSİAL-SİYASİ HƏYAT


Füzuli BAYAT

QAÇAQ FOLKLORU SOSİAL-İQTİSADİ VƏ SİYASİ-MƏDƏNİ KONTEKSTDƏ

ŞƏHLA HÜSEYNLİ

AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA EPİK FORMULLAR

MAARİFƏ HACIYEVA

F O L K L O R     İ Ş I Ğ I N D A

ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT: MİLLİ KİMLİK VƏ MƏNƏVİ ZƏNGİNLİK

ORUC ƏLİYEV

AZƏRBAYCAN NAĞILLARI: JANR, SÜJET VƏ OBRAZ PROBLEMLƏRİ

XATİRƏ BƏŞİRLİ

OĞUZNAMƏ DASTANLARINDA QƏHRƏMANLARIN TİPOLOGİYASI

XURAMAN KƏRİMOVA

FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN TƏRTİBİ MƏSƏLƏLƏRİ

QİYMƏT MƏHƏRRƏMLİ

SÖZÜN İZİ İLƏ


 
 
           SAYTDA  AXTAR
 
        © Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
         FOLKLOR  İNSTİTUTU

Bütün hüquqlar qorunur. Yazılardan istifadə edərkən sayta istinad olunmalıdır. 2008.